Základné informácie spracúvania osobných údajov

Práva fyzických osôb, ktorých údaje sú spracúvané

 

Údaje našej spoločnosti, ktorá spracúva vaše osobné údaje:      

Obchodné meno:          KONN s.r.o.

Sídlo:                           Černyševského 1280/29, Bratislava - mestská časť Petržalka 951 01

IČO:                            53 499 794

Zapísaná v:                  obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sro, vl.č. 149975/B

Zastúpená:                   Miroslav Jančuška, konateľ

Kontakt na  ktorý budú smerované otázky alebo námietky z vašej strany: club@konn.sk  

 

V prípade, že ste pri vytvorení užívateľského účtu poskytli našej spoločnosti súhlas so spracúvaním osobných údajov, informujeme vás o všetkých podstatných skutočnostiach zákonného spracúvania a vašich právach.

 

Upozorňujeme vás, že pokiaľ ste poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zasielania newsletterov aj po odstránení užívateľského účtu, vaše osobné údaje budeme spracúvať len pre daný  účel.

 

Kategórie (zoznam) vašich osobných údajov:

-          Meno a priezvisko

-          Bydlisko alebo korešpondenčná adresa

-          Telefónny kontakt

-          Emailový kontakt

V prípade zoznamu týchto údajov dodržiavame zásadu minimalizácie.

 

Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

1) Vytvorenie užívateľského účtu, súvisí so samotnou aplikáciou a jej fungovaním, najmä pre účely pre zlepšovanie užívateľského zážitku a poskytnutia zľavových kupónov a akcií súvisiacich s vytvorením účtu.

Bez poskytnutého súhlasu zaradenia vašich osobných údajov do našej databázy nie je možné vytvorenie užívateľského účtu.

 

2) Priamy marketing, ktorý zahŕňa zasielanie newsletterov a iné marketingové aktivity našej spoločnosti.

Bez poskytnutého súhlasu na tento účel vás nemôžeme kontaktovať a vaše osobné údaje pre daný účel spracúvať v našich databázach.

 

Zároveň naša spoločnosť bude vykonávať prieskum verejnej mienky, ktorý zahŕňa najmä demografické štatistiky na vyhodnotenie zlepšenia poskytovaných služieb, pričom pri tomto účele nebudú spracúvané vaše osobné údaje a nebude možné identifikovať vašu osobu.  

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pre všetky vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov je právnym základom spracúvania poskytnutie vášho súhlasu, ktorý je poskytnutý dobrovoľne, slobodne a vo vážnej vôli. Bez uvedeného súhlasu alebo v prípade odvolania vášho súhlasu nebudú vami poskytnuté osobné údaje ďalej spracúvané našou spoločnosťou.

 

Doba spracúvania osobných údajov:

Poskytnutie súhlasu a účel, pre ktorý je poskytnutý chráni zásada obmedzenia času spracúvania týchto osobných údajov. Naša spoločnosť zaručuje, že pokiaľ nedôjde k odvolaniu súhlasu, bude priebežne žiadať o poskytnutie nového súhlasu najskôr po uplynutí piatich (5) rokov odo dňa jeho poskytnutia. Po uplynutí doby alebo odvolaní vášho súhlasu nebudú osobné údaje archivované a budú odstránené zo všetkých databáz našej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorej by pre účely marketingovej spolupráce boli poskytnuté.

 

Prenos osobných údajov do iných tretích krajín mimo krajiny EÚ:

Naša spoločnosť neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezabezpečujú ochranu osobných údajov.

 

Citlivé údaje alebo osobitná kategória osobných údajov:

Vaše osobné údaje nie sú citlivými údajmi a naša spoločnosť nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov.Vaše základné práva:

 

I. Právo prístupu k osobným údajom:

Máte právo byť informovaný/á pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania osobných údajov o všetkých podstatných skutočnostiach, čo sme splnili vyššie a všetky základné informácie vám poskytli. Pokiaľ nás požiadate o vydania potvrdenia o spracúvaní vašich osobných údajov, bude vám bez spoplatnenia toto potvrdenie poskytnuté spôsobom a formou podľa vašej požiadavky.

 

II. Právo na opravu  a úpravu osobných údajov:

Naša spoločnosť bez zbytočného odkladu opraví a/alebo upraví vaše osobné údaje, ktoré sú nesprávne alebo neúplné. Za týmto účelom je potrebné, aby sme vás identifikovali a následne opravu zabezpečíme  v lehote do 30 dní od okamihu, ako si toto svoje právo na opravu alebo úpravu uplatníte.

 

III. Právo na výmaz osobných údajov:

Máte právo, aby sme vymazali vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť máme za podmienky, ak

-          osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané

-          odvoláte súhlas, ktorý ste nám poskytli

-          budete namietať spracúvanie osobných údajov, pričom nebudú prevažovať žiadne oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie

-          osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

 

IV. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ak

-          budete namietať správnosť osobných údajov, a to počas obdobia kedy overíme správnosť osobných údajov,

-          spracúvanie osobných údajov je nezákonné a budete namietať vymazanie osobných údajov a žiadať namiesto toho obmedzenie ich použitia,

-          v prípade, ak naša spoločnosť nebude potrebovať vaše osobné údaje (zanikne účel spracúvania) ale vy ich budete potrebovať na uplatnenie právneho nároku, alebo

-          v prípade, ak budete namietať spracúvanie osobných údajov a my potrebujeme čas overiť vašu námietku.

V prípade obmedzenia nie je možné spracúvať osobné údaje ibaže vyslovíte súhlas s týmto spracúvaním.

 

V. Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie, pokiaľ si nie ste istý/á zákonnosťou spracúvania.

 

VI. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Máte právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na váš návrh/podnet.

 

VII. Právo na prenosnosť osobných údajov:

V prípade, ak požiadate, aby vaše osobné údaje boli poskytnuté inej spoločnosti, bude našou povinnosťou zaoberať sa vašou žiadosťou a bez zbytočného odkladu odovzdať vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak uvedenej povinnosti nebude brániť žiadna zákonná alebo inak významná prekážka.

 

Právny rámec úpravy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ;

Zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.